このページの本文へ移動
TFD Multilingual Page>Tungkol sa liham ng 119 na ulat sa pamamagitan ng multilingual

Tungkol sa liham ng 119 na ulat sa pamamagitan ng multilingual

Sa sentro ng impormasyong pang-emerhensiya sa kalamidad at sa sentro ng impormasyong pang-emergency na kalamidad ng Tama na tumanggap ng 119 na ulat, palagi naming inayos ang mga kawani ng Ingles at tumutugma sa 119 na tawag mula sa mga dayuhan.

Ipakikilala natin ang sabay-sabay na interpretasyon sa pamamagitan ng interpreting center ng telepono upang tumugon sa pagtaas ng bilang ng mga dayuhang bisita sa Japan at Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 contest at tumutugma sa 119 na tawag mula sa mga dayuhan sa mga wikang maliban sa Ingles, At pinalakas na sulat ng 119 abiso sa pamamagitan ng maraming wika.

●Petsa ng pagsisimula ng pagpapatakbo

Mula Hulyo 1 (Sab) 9: 00 Heisei 29

●Suportadong wika

English, Chinese, Korean, Portuguese at Spanish
Para sa iba pang mga wika, ang mga interpreter ay tutugon hangga't maaari.

●119 ay isang emergency line.

Mangyaring gamitin nang maayos.